Greenpeace

Central&Eastern Europe in Warsaw                                                                                    Warszawa dn. 18 lutego 2005r.

ul. Pługa 3 m. 15

02-047 Warszawa

tel. ++48 22 659 84 99

tel./fax: ++48 22 659 94 18

Sz. P.

Marek Strzaliński

Wojewoda Podlaski

Ul. Mickiewicza

Białystok

 

Szanowny Panie Wojewodo,

 

 

Zwracamy się do Pana w sprawie realizacji nowego odcinka drogi przebiegającej na północ od Augustowa*, który jest elementem I Paneuropejskiego Korytarza Transportowego Via Baltica. Chcemy zwrócić Pańską uwagę na fakt,  przyczyniając się do realizacji tej inwestycji - a szczególnie jej odcinka przez Dolinę Rospudy, bez wykonania uprzednio Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko narusza Pan szereg uzgodnień, zobowiązań i rekomendacji krajowych i międzynarodowych, których spis umieszczonych jest na końcu niniejszego pisma.

 

Obecnie Rada Europy oraz Komisja Europejska monitorują sytuację  związaną z realizacją inwestycji Via Baltica (załącznik nr 4; Pismo Rady Europy do „Pracowni na rzecz Wszystkich Istot” Oddział Podlaski z dn. 03.02.2005, znak DG-IV  FB/vdc).

 

Uważamy, iż budowa drogi ekspresowej powinna być poprzedzona konsultacjami społecznymi, które nie miały miejsca w tym przypadku. Próba realizacji drogi w obecnym wariancie oraz wszczęte przez Urząd Wojewódzki wywłaszczenia ziemi, naruszające szereg praw konstytucyjnych stały się przyczyną wielkiego konfliktu społecznego. Rolnicy wnieśli odwołania od wywłaszczeń oraz skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich. Domagamy się zaprzestania wywłaszczeń ludzi, którym przysługuje prawo do pracy, własności i życia w czystym środowisku.

 

Pragniemy podkreślić, że realizacja inwestycji w kształcie obecnie ustalonym skutkować będzie nieodwracalnym unicestwieniem Doliny rzeki Rospudy - bezcennego dziedzictwa przyrodniczego jaki Polska może zachować w  Europie. O ocalenie tego miejsca apelowały już organy skupiające czołowych krajowych i światowych naukowców - Państwowa Rada Ochrony Przyrody (załącznik 5 ), International Mire Conservation Group (załącznik 6).

 

Pokładamy nadzieję w Pańskiej dalekowzroczności i ufamy iż zaprzestanie Pan wydawania decyzji sprzecznych z Konstytucją, przyczyniających się do destrukcji obszarów Zielonych Płuc Polski oraz krzywdy mieszkańców tych terenów. Ze swojej strony zapewniamy również, iż zrobimy wszystko co w naszej mocy aby ochronić unikalne piękno Doliny Rospudy przed zniszczeniem.

 

Bylibyśmy wdzięczni za uzyskanie odpowiedzi na niniejsze pismo do dnia 4 marca 2005r.

 

 

 

 

Z poważaniem:

Maciej Muskat

Fundacja Greenpeace Polska

 

 

 

 

*O tym iż odcinek planowanej drogi S8 na północ od Augustowa  jest częścią I paneuropejskiego Korytarza Transportowego Via Baltica świadczą załączniki : pismo Wojewody Podlaskiego do Stowarzyszenia „H&G Dowspuda” oraz oświadczenia prasowe Dyrektora GDDKiA –Tadeusza Topczewskiego

 

Krajowe i międzynarodowe zobowiązania i rekomendacje:

 

- zalecenia wydane Polsce przez Komitet Stały Konwencji Berneńskiej, zawarte
w Rekomendacji nr 108 (2003) z dnia 4.XII.2003 r. w sprawie proponowanej budowy Via Baltica (Polska), (załącznik 1 )

 

- uzgodnienia Parlamentarnej Komisji Wspólnej RP i UE (EU-Poland Joint Parliamentary Committee). W dokumencie końcowym ze spotkania Komisji, które odbyło się 28-29 kwietnia

2003r  w Warszawie, stwierdzono: „Inwestycje związane z budową Via Baltica powinny być w pełni zgodne z wymogami dyrektyw UE w sprawie ochrony środowiska, co dotyczy w szczególności konieczności wykonania pełnej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko” (załącznik 2 )

 

- ustalenia zespołu, który został powołany w celu przeanalizowania przebiegu drogi S-8 na terenie województwa podlaskiego, zespół składającego się z przedstawicieli następujących resortów: infrastruktury, środowiska, spraw wewnętrznych i administracji, Rządowego Centrum Studiów Strategicznych oraz przedstawicieli Komitetu Rady Ministrów i Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zespół ustalił zlecenie przez Ministerstwo Infrastruktury wykonanie tzw. "oceny strategicznej" wszystkich możliwych wariantów przebiegu drogi 'Via Baltica'. (źródło www.gddkia.gov.pl/html/aktualnosci_inf96.htm - 27k)

 

- porozumienia podpisane z przedstawicielami organizacji pozarządowych 12 czerwca oraz 7 sierpnia 2003  (załącznik. nr 3; list Dariusza Skowrońskiego z GDDKIA do Andrzeja Piłata z Ministerstwa Infrastruktury z dn. 04.02.2004 , znak GDDKiA/BPI-4kd/VB/071/143/04 )

 

Czytaj dalej