Od autora witryny

 

W maju 2005 r planowane jest wznowienie certyfikacji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

 

Wobec powyższego zamieszczam poniższe pismo adresowane do stron biorących udział w zgłaszaniu uwag odnośnie gospodarki leśnej prowadzonej przez RDLP, które to pismo

wyjaśni na czym polega nadawanie certyfikatu RDLP.

Bo, nie tylko warto wiedzieć, ale należy zgłaszać swój udział w trosce o zachowanie cennej przyrody i w opiniowaniu gospodarki leśnej, by certyfikat otrzymały tylko RDLP, które nie prowadzą gospodarki rabunkowej i zachowują cenne przyrodniczo ekosystemy leśne – lasy, które zasiała Natura.

 

 

SGS

 

Gdynia, 2005-04-05

 

dotyczy: wznowienia certyfikacji obszarów leśnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku

 

Szanowni Państwo

 

Lasy państwowe zarządzane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku są kolejnym obszarem leśnym posiadającym przez ostatnie 5 lat certyfikat FSC wydany przez SGS QU ALIFOR zgodnie z Zasadami i kryteriami dobrej gospodarki leśnej międzynarodowej organizacji Forest Stewardship Council (FSC P&C). Do chwili obecnej SGS QUAL1FOR certyfikował obszary leśne dwunastu Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych (Gdańsk, Katowice, Kraków, Szczecinek, Wrocław, Szczecin, Białystok, Zielona Góra, Toruń, Olsztyn, Lublin, Warszawa). Proces certyfikacji gospodarki leśnej jest dla części Państwa już znany, gdyż certyfikacji polskich obszarów leśnych w ubiegłych latach towarzyszyła publiczna konsultacja dotyczącą ww. RDLP. Jeżeli państwo spotykacie się po raz pierwszy z zagadnieniami: certyfikacji obszarów leśnych, międzynarodową organizacją Forest Stewardship Council lub SGS to załączone materiały informacyjne pozwolą na uzyskanie podstawowych informacji.

Zgodnie z procedurą wznowienia certyfikatu przeprowadzenie oceny wznawiającej RDLP w Białymstoku planowane jest na okres maja br.

 

 

 

Standardy względem których będzie przeprowadzona certyfikacja

SGS QU ALIFOR przeprowadza certyfikację obszarów leśnych względem oryginalnych Zasad i standardów dobrej gospodarki leśnej FSC P&C, do których dołączono wskaźniki odpowiednie dla warunków lokalnych (tworzą one tzw. „lokalne standardy")- Do ich opracowania użyto niżej wymienione dokumenty i materiały. Pełna lista standardów i kryteriów jest udostępniana na pisemną prośbę przez SGS QU ALIFOR lub SGS Polska.

1.       Ustawa o lasach z 1991 r. ze zmianami z 1997 r.

2.       Zasady hodowli lasu. 2003r.

3.       Instrukcja ochrony lasu, wyd. II, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1988

4.       Zarządzenie Nr 11 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 14 lutego 1995 r. w sprawie doskonalenia

gospodarki leśnej na podstawach ekologicznych, Zarządzenie 11 A z 1999.

5.       Zarządzenie Nr Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 sierpnia 1997 r w sprawie

konsultowania z samorządami terytorialnymi i lokalnymi organizacjami społecznymi - przedsięwzięć z

zakresu trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oraz zadań wynikających z programu ochrony przyrody,

projektowanych dla nadleśnictw w planie urządzania lasu.

6.       Instrukcja sporządzania programu ochrony przyrody w nadleśnictwie, MOŚZNiL W-wa 1996 r.

7.       Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z 2001 r.

8.       Ustawa o ochronie przyrody z 2004 r.

9.       Trwały rozwój lasów w Polsce, Stan i zamierzenia, Kazimierz Rykowski, Agencja Reklamowo-Wydawnicza

Arkadiusz Grzegorczyk

 

 

SGS Polska Sp. z o. o.

 

Biuro Główne:  Derdrowskiego7, PO Box 167, 81-363 Gdynia    tel. +48 58/621 66 85, fax +48 58/661 51 52 www.sgs.pl

Biuro Gdańsk:  Kujawska 6. 80-550 Gdańsk tel. +48 58/343 69 92. la, +48 58/342 26 07

Biuro Małaszewicze: Kolejarzy 19. 21-540 Małaszewicze  tel. +48 83/ 375 14 00 fax +48 83/ 375 14 12

Biuro Szczecin: Gdańska 16 B.. PO.Box, 576. 70-661 S!Hec,n   tel. +48 91/462 33 26. fax, +48 91/462 30 72

Biuro Warszawa: Leszno 12, 01-192 Warszawa     tel.+ 4822/534 05 00, fax +4822/534 05 01

Biuro Wola:  Kopalniana 11, 43-225 Wola  tel.+4832/211 82 17, fax +4832/211 80 80

 

Rola stron trzecich w procesie certyfikacji lasów

W procesie certyfikacji gospodarki leśnej ważną rolę odgrywa konsultacja ze stronami trzecimi. Ma ona na celu uzyskanie opinii dotyczących gospodarki leśnej od stron pośrednio i bezpośrednio zainteresowanych gospodarką leśną certyfikowanego obszaru leśnego. Opinie instytucji i organizacji do których zwróciliśmy się z prośbą o udział w konsultacji są uwzględniane w procesie i dlatego będziemy wdzięczni za przekazanie uwag dotyczących sposobu prowadzenia gospodarki leśnej przez RDLP w Białymstoku w odniesieniu do zagadnień ochrony środowiska, aspektów społecznych i ekonomicznych.

Załączone materiały

W załączeniu do pisma znajdziecie Państwo następujące materiały:

a) ulotkę informacyjną:

Ulotka zawiera podstawowe informacje dotycząc: procesu certyfikacji lasów, międzynarodowej organizacji Forest Stewardship Council, Programu QUALIFOR;

b) ankietę do publicznej konsultacji:

Do zgłaszania uwag i komentarzy prosimy używać załączoną ankietę. Ewentualne uwagi prosimy poprzeć obiektywnymi dowodami. Uwagi i komentarze zgłoszone w innej formie będą również rozpatrywane. Wszystkie uzasadnione uwagi, jeżeli ich autor nie wyraźnie zastrzeże ograniczenie do ich publikacji, znajdą odzwierciedlenie w raporcie certyfikacyjnym. Prosimy również o uwagi dotyczące ankiety. Ankietę prosimy przesłać zwrotną kopertą;

c)         listę instytucji i organizacji, do których zwrócono się z prośba o udział w publicznej konsultacji.

Jeżeli uważacie Państwo, iż publiczną konsultacją należy objąć dodatkowe strony prosimy o przekazanie informacji w formie pisemnej.

Będziemy Państwu zobowiązani za zapoznanie się z załączonymi materiałami, wypełnienie ankiety i przesłanie jaj zwrotną kopertą. Brak odpowiedzi do 13 maja. br. będziemy rozumieli jako brak zainteresowania udziałem w procesie publicznej konsultacji. Pragniemy również poinformować, iż w uzasadnionych przypadkach będziemy kontaktować się z Państwem podczas prowadzonej oceny właściwej (maj br.) w celu szczegółowego omówienia zgłoszonych uwag.

Z góry dziękujemy z państwa udział w publicznej konsultacji.

Z poważaniem

 

W imieniu zespołu audytorów Programu QUALIFOR

Włodzimierz Jankowski

 

 

INFORMACJE DLA STRON TRZECICH - WPROWADZENIE

 

1. WPROWADZENIE

Celem niniejszej ulotki jest dostarczenie informacji wszystkim osobom zainteresowanym gospodarką leśną na obszarach podlegających certyfikacji w ramach Programu SGS QUAUFOR.

 

 

2. CZYM JEST CERTYFIKACJA LASÓW?

Lasy dostarcza/ą szeroką gamę produktów i usług odgrywając ważną rolę w funkcjonowaniu środowiska naturalnego, m.in. zabezpieczając zasoby gleby i wody, Lasy odgrywają również żywotną rolę dla wielu społeczności tradycyjnie z nimi związanych, dostarczając im żywność, surowce medyczne i inne. Wspierają one również przemysł drzewny zapewniający miejsca pracy i przychody dla obszarów wiejskich i skarbu państwa. Certyfikacja obszarów leśnych jest procesem oceny i identyfikacji lasów dobrze gospodarowanych, gdzie gospodarka leśna jest zgodna z zasadami ekologii i ochrony środowiska, korzystna społecznie i żywotna ekonomicznie.

Produkty uzyskiwane z certyfikowanych obszarów leśnych mogą posiadać etykietę pozwalającą zidentyfikować je, jako pochodzące ze źródeł prawidłowo zarządzanych. Pozwala to rozwiewać wątpliwości konsumentów, sprzedawców, inwestorów i władz. Większość dostawców z Europy, Ameryki Północnej i innych kontynentów zaangażowała się w promowanie produktów drzewnych pochodzących z lasów, które uzyskały niezależne certyfikaty będące dowodem właściwego zarządzania zasobami leśnymi.

 

3. CZYM JEST THE FOREST STEWARDSHIP COUNCIL?

Forest Stewardship Council (FSC) jest organizacją niezależną, niedochodową i pozarządową. Została założona w 1993 r przez różne grupy przedstawicieli 25 krajów obejmujące organizacje zainteresowane ochroną środowiska i problemami społecznymi, firmy sektora drzewnego i leśników.

FSC opracowała zestaw Zasad i kryteriów gospodarki leśnej (P&C) definiujących prawidłową gospodarkę leśną. Obszary leśne, których gospodarka została oceniona niezależnie jako zgodna z Zasadami i Kryteriami FSC mogą uzyskać certyfikat, jako 'właściwie zarządzane". Wszystkie procesy certyfikacji, zgodnie ze standardami FSC muszą włączać zainteresowane grupy lokalne, krajowe i międzynarodowe, tzw. strony trzecie. Obejmują one, między innymi społeczności związane z lasem i ekonomicznie uzależnione od funkcjonowania lasów, organizacje i instytucje korzystające z lasów w celach rekreacji i wypoczynku, oraz korzystające z lasów dla innych celów.

 

4. SGS I PROGRAM  QUALIFOR

Certyfikacja lasów według Zasad i Kryteriów FSC prowadzona jest przez organizacje certyfikujące. Aby upewnić się, iż oceny są przeprowadzane należycie a wydawane certyfikaty są wiarygodne, FSC akredytuje i nadzoruje organizacje przyznające certyfikaty

SGS OUALIFOR jest częścią Grupy SGS, będącej największą na świecie organizacją prowadzącą inspekcje i kontrole. QUALIFOR jest programem SGS dotyczącym certyfikacji gospodarki leśnej, akredytowanym przez FSC.

 

5. PROCEDURY CERTYFIKACYJNE QUALIFOR

I.       Audit wstępny. Jest to krótka wizyta audytora QUALIFOR na terenie Jednostki zarządzającej lasem. Podczas niej identyfikuje się główne braki pomiędzy systemem zarządzania zasobami leśnymi, a wymaganiami stawianymi przez OUALIFOR.

II.      Rozwinięcie standardów lokalnych i konsultacja ze Stronami Trzecimi.

Sprawdzane są krajowe i lokalne standardy, procedury operacyjne i regulacje prawne w celu włączenia ich do standardów wymagań OUALIFOR i w celu rozwijania lokalnych standardów gospodarki leśnej. Aktualne standardy OUALIFOR są dostępne na bieżąco na naszej witrynie internetowej podobnie, jak standardy lokalne wykorzystywane w procesie certyfikacji. Kontakty z liczną grupą Stron Trzecich mają na celu uzyskanie Ich poglądów i komentarzy na temat dokumentów używanych w tworzeniu standardów lokalnych oraz o wykonywanych pracach leśnych. Analizie poddawane są również wszelkie dokumenty zgłaszane przez zainteresowane strony. Gdy zgłaszana jest taka potrzeba - organizowane są również spotkania audytorów OUALIFOR ze stronami w celu omówienia zgłoszonych problemów. Wszystkie uzasadnione problemy muszą być rozwiązane przed przystąpieniem do dalszej procedury certyfikacji.

III. Audit zasadniczy

Audytorzy OUALIFOR, wspólnie z miejscowymi ekspertami dokonują inspekcji obszarów leśnych. Podczas inspekcji przeprowadzana jest ocena zgodności prowadzonej gospodarki leśnej ze standardami. Przeg/ądana jest dokumentacja prowadzonej gospodarki leśnej oraz realizowanych prac. Na losowo wybranych powierzchniach prowadzone są obserwacje wykonywanych prac leśnych.

Na zakończenie auditu zasadniczego zespól OUALIFOR podejmuje decyzję o przyznaniu lub nie przyznaniu rekomendacji prowadzonej gospodarki leśnej do udzielenia certyfikatu.

IV. Ocena niezależnych ekspertów

Raport sporządzony z całego procesu certyfikacji wraz z zaleceniami przesyłany jest do trzech niezależnych ekspertów o powszechnie uznawanym autorytecie. Opiniują Oni raport oraz zawarte w nim zalecenia i jeśli trzeba, poświadczają przyznanie rekomendacji.

V. Certyfikacja i audity okresowe

Jeżeli wynik auditu jest pozytywny SGS OUALIFOR przyznaje certyfikat. Streszczenie raportu staje się publicznie dostępne i rozpoczęty zostaje program systematycznych auditów okresowych. Zainteresowane strony mogą na bieżąco zgłaszać swoje uwagi związane z certyfikowanym obszarem leśnym, przesyłając swoje uwagi do audytorów OUALIFOR.

 

6.       DLACZEGO SGS OUALIFOR KONTAKTUJE SIĘ Z PAŃSTWEM?

Aktualnie rozpoczynamy konsultację z zainteresowanymi Stronami Trzecimi dotyczącą obszarów leśnych wymienionych w piśmie przewodnim. Chcielibyśmy poznać:

 

1) Państwa poglądy na temat dokumentacji, jakiej używamy przy tworzeniu i rozwijaniu

standardów lokalnych;

 

2) jakiekolwiek uwagi, sprawy i informacje, które powinniśmy wziąć pod uwagę podczas auditu prowadzonej gospodarki leśnej.

 

W załączeniu przesyłamy ankietę z prośbą o wypełnienie, niemniej informacja przekazana w innej formie będzie również rozważona. Będzie bardzo pomocne, jeśli zgłaszane zagadnienia zostaną poparte obiektywnymi dowodami, które pomogą nam w pełni zrozumieć podnoszoną kwestię, np.: jeżeli przedsiębiorstwo ma bardzo złą reputacje w zakresie BHP prosimy podać dane dotyczące ostatnich wypadków takie, jak daty i inne szczegóły. Jeśli będziemy potrzebować dalszych wyjaśnień w tych sprawach - będziemy się z Państwem kontaktować.

 

7. W JAKI SPOSÓB BĘDĄ UWZGLĘDNIONE PAŃSTWA UWAGI ?

Wszystkie uwagi otrzymane od zainteresowanych stron zostaną zapisane w publicznie dostępnym streszczeniu raportu z auditu zasadniczego, jednak z zachowaniem anonimowości. Kopię tego raportu można będzie uzyskać z witryny internetowej SGS QlUALIFOR. (www.sasaualifor.com) lub kontaktując się z Dyrektorem Programu (adres podany u dołu strony).

 

DWIE UWAGI KOŃCOWE:

Po pierwsze - Jeśli Państwo macie jakieś negatywne stwierdzenia odnośnie gospodarki leśnej - bardzo prosimy o możliwość zapoznania się z nimi.

Po drugie - w załączniku do niniejszego listu podana jest lista wszystkich innych organizacji, z którymi kontaktowaliśmy się w procesie konsultacji. Jeśli Państwo znacie inne ważne zainteresowane strony, których nie ujęliśmy - prosimy o informację na ich temat.

 

BARDZO DZIĘKUJEMY ZA PAŃSTWA POMOC

 

Dalsze informacje na temat Programu QUALIFOR i FSC są aktualnie dostępne w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim na adresach podanych w liście przewodnim.

W celu uzyskania dalszych informacji, w tym również raportów o certyfikowanych obszarach leśnych prosimy również o odwiedzenie naszej witryny internetowej www.sgsgualifor.com

 

 

 ANKIETA

Uwagi dotyczą obszaru leśnego", lasy państwowe Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku

Nazwa instytucji/organizacji zgłaszającej uwagi:....... ……………………….

adres:..................... .................... tel: ……........................................................

 

Typ organizacji/instytucji: pozarządowa, samorządowa, rządowa, prowadząca działalność gospodarczą typu handel, usługi, produkcję - proszę podkreślić właściwe. W przypadku organizacji pozarządowej proszę podać
nazwę sądu rejestrowego, nr rejestrowy:     

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej uwagi:............ …………………………

 

Zajmowane stanowisko lub funkcja...................... …………………………

 

Podpis:...................... Data: ………………………………………………….

 

Poniżej w ujęciu tabelarycznym przygotowaliśmy listę obejmującą główne kwestie zawarte w Zasadach i kryteriach międzynarodowej organizacji Forest Stewardship Council i Programie QUALIFOR.

Czy Państwa zdaniem istnieją znaczące problemy z nimi związane?

Dodatkowe kwestie, które chcecie Państwo zgłosić proszę wpisać w rubryce „Inne aspekty".

 

 

 

        Wyszczególnienie

 

Tak

 

Nie

 

Nie wiem

 

 

 

  Techniczne

 

 

 

 

 

 

Planowanie

 

 

 

 

 

 

Działania operacyjne (pozyskiwanie drewna, nasadzenia, uprawy leśne)

 

 

 

 

 

 

  Budowa dróg i ich utrzymanie

 

 

 

 

 

 

 

Ochrona specjalnych miejsc

 

 

 

 

 

 

Gospodarka odpadami

 

 

 

 

 

 

Stosowanie substancji chemicznych

 

 

 

 

 

 

Środki transportu

 

 

 

 

 

 

Inne aspekty:

 

 

 

 

 

 

Ekologiczne

 

 

 

 

 

 

Oceny oddziaływania na środowisko

 

 

 

 

 

 

Ochrona rzadkich i zagrożonych gatunków

 

 

 

 

 

 

Ochrona zasobów wodnych (strumyki, rzeki, jezior itp.)

 

 

 

 

 

 

Ochrona gruntów i zapobieganie erozji

 

 

 

 

 

 

Zachowanie biologicznej różnorodności

 

 

 

 

 

 

Planowanie przestrzenne (krajobraz)

 

 

 

 

 

 

Zachowanie zasobów genowych

 

 

 

 

 

 

Ochrona reprezentatywnych obszarów wszystkich typów lasów

 

 

 

 

 

 

Inne aspekty:

 

 

 

 

 

 Społeczno-ekonomiczne

 

 

 

 

 

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnianych  pracowników

 

 

 

 

 

 

Zatrudnienia    lokalnej ludności

 

 

 

 

 

 

Współpraca z lokalnymi władzami

 

 

 

 

 

Współpraca z miejscową ludnością

 

 

 

 

 

Wkład w lokalny rozwój

 

 

 

 

 

  Inwestycje dotyczące lokalnej infrastruktury

 

 

 

 

 

Inne aspekty:

 

 

 

 

 Szczegółowy opis problemu

 ..................................................................................................................

 ..................................................................................................................

 

Obiektywne fakty

....................................................................................................................... 

.......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

Lista instytucji i organizacji zaproszonych do publicznej

konsultacji dotyczącej gospodarki leśnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku

 

1.       Wydział Ochrony Środowiska, Urząd Wojewódzki w Białymstoku,

2.       Wydział Ochrony Środowiska, Urząd Wojewódzki w Olsztynie,

3.       Wojewódzki Konserwator Przyrody województwa podlaskiego,

4.       Wojewódzki Konserwator Przyrody województwa warmińsko-mazurskiego,

5.       Dyrekcja Białowieskiego Parku Narodowego,

6.       Dyrekcja Biebrzańskiego Parku Narodowego   Goniądz

7.       Dyrekcja Narwiańskiego Parku Narodowego, Kurowo

8.       Dyrekcja Wigierskiego Parku Narodowego, Krzywe

9.       Zarząd Parku Krajobrazowego Podlaski Przetom Bugu,   Janów Podlaski

10.     Zarząd Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej,   Supraśl

11.     Zarząd Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej,   Żytkiejmy

12.     Zarząd Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi,   Drozdowo

13.     Zarząd Suwalskiego Parku Krajobrazowego, Malesowizna-Turtul,

14.     Zarząd Mazurskiego Parku Krajobrazowego, Krutyń,

15.     Urząd Marszałkowski województwa podlaskiego,   Białystok

16.     Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

17.     Urząd Marszałkowski województwa warmińsko-mazurskiego,   Olsztyn

18.     Starostwo Powiatowe w Hajnówce,

19.     Starostwo Powiatowe w Łomży,

20.     Starostwo Powiatowe w Suwałkach,

21.     Starostwo Powiatowe w Gołdapi,

22.     Starostwo Powiatowe w Augustowie,

23.     Starostwo Powiatowe w Piszu

24.     Starostwo Powiatowe w Ełku,

25.     Starostwo Powiatowe w Białymstoku,

26.     Polski Klub Ekologiczny, Okręg Podlaski,   Białystok

27.     Liga Ochrony Przyrody, Zarząd Główny ,   Warszawa

28.     Liga Ochrony Przyrody, Zarząd Okręgowy,   Białystok

29.     Liga Ochrony Przyrody, Zarząd Warmińsko-Mazurski,   Olsztyn

30.     NFOŚ Biuro Porozumienia Zielone Płuca Polski,   Białystok

31.     Białostocki Klub Ekologiczny,   Białystok

32.     Towarzystwo Ochrony Puszczy Białowieskiej,   Narewka

33.     Towarzystwo Przyjaciół Hajnówki,   Hajnówka

34.     Nadnarwiańskie Stowarzyszenie Społeczno-Ekologiczne, Łapy-Szołąjdy,

35.     Narwiańskie Towarzystwo Ochrony Środowiska, Uhowo,

36.     Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych,   Białowieża

37.     Stowarzyszenie Człowiek i Przyroda,   Suwałki

38.     Północno-Podlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków,   Białystok

39.     Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków,   Gdańsk

40.     Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy,   Dziekanów Leśny

41.     Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich,   Giżycko

42.     Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Oddział Północno-wschodni,   Siemiatycze

43.     Oś - Stowarzyszenie Społeczno-kulturalne,   Augustów

44.     Stowarzyszenie dla Natury „Wilk",   Godziszka

45.     Polskie Towarzystwo Ochrony Pierwotnej Przyrody,   Hajnówka

46.     Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Białymstoku,

47.     Regionalny Oddział PTTK,   Białystok

48.     PTTK, Oddział w Suwałkach,   Suwałki

49.     Federacja Zielonych „Gaja",   Szczecin

50.     Klub Przyrodników,    Świebodzin

51.     Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku

52.     Stowarzyszenie „Uroczysko",    Supraśl

53.     Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu „Puszcza Białowieska",    Hajnówka

54.     Towarzystwo Ochrony Krajobrazu,   Hajnówka

55.     WWF, Projekt Białowieski Park Narodowy,   Hajnówka

56.     Fundacja IUCN - Poland,   Warszawa

57.     Instytut Badawczy Leśnictwa,   Warszawa

58.     IBL, Zakład Lasów Naturalnych, Białowieża

59.     AR Poznań Wydział Leśny,   Poznań

60.     SGGW Wydział Leśny,   Warszawa

61.     Instytut Dendrologii PAN,   Kórnik

62.     Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Biologii,   Białystok

63.     PZL ZW Białystok,   Białystok

64.     PZŁ ZW,   Olsztyn

65.     PZW O/Białystok,   Białystok.

66.     PZW O/Olsztyn,   Olsztyn

67.     PZW O/Łomża,   Łomża

68.     MKK NZSS „Solidarność", Sekcja Krajowa Pracowników Leśnictwa,   Szczecin

69.     Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa

70.     Pfleiderer Aktiengesselschaft, ZPW S.A.    Grajewo

71.       Holzwerk S.C,   Pisz

72.     Unidrew Gołdap

73.     Biaform,   Białystok

74.     Pinewood Industry,   Augustów