Problemy strategiczne relacji transportu i środowiska

na polskim odcinku I Korytarza Pan Europejskiego

Warszawa – Kowno – Ryga – Tallin[1]

            Planowana droga ekspresowa Via Baltica jest częścią I Pan Europejskiego Korytarza transportowego, biegnącego z Finlandii, przez Estonię, Łotwę, Litwę do Warszawy, z odgałęzieniem korytarza IA przez Królewiec (Rosja) do Trójmiasta.

            Obecnie próbując określić zakres wymaganej oceny strategicznej, zidentyfikowano wiele problemów natury prawnej, proceduralnej, planistyczno-przestrzennej, komunikacyjnej i środowiskowej, na polskim odcinku korytarza I i IA. Wśród wielu kwestii związanych z przygotowaniem tej inwestycji udzielenie odpowiedzi na dwa podstawowe pytania winno być rezultatem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Są to:

·         Jak I Pan-Europejski Korytarz wpłynie na warunki rozwoju regionalnego Mazowsza i Podlasia?

·         Jak kształtować układy komunikacyjne w Korytarzu, aby zachować walory przyrodniczo-kulturowe tego rejonu Polski? oraz być w zgodzie z wymogami prawnymi Unii Europejskiej,

·         Czy istnieją realne warianty oraz możliwości zarządzania popytem i podziału ruchu na gałęzie transportu (droga / kolej / morze)?

            Dla poznania stanowiska organizacji pozarządowych w obu wymienionych kwestiach proponujemy przedyskutowanie następujących tematów:

·         Rozwój układów komunikacyjnych a wyrównywanie szans rozwojowych Podlasia i Mazowsza, w tym wpływ inwestycji transportowych na łagodzenie dysproporcji społecznych i ekonomicznych.

·         Możliwości wariantowania układów komunikacyjnych w I Korytarzu.

·         Warunki i możliwości ograniczania strat w środowisku, a skuteczność działań minimalizujących lub kompensujących straty środowiskowe.

Via Baltica a funkcjonowanie systemu ochrony przyrody w obszarze Zielonych Płuc Polski.

„Eko-Konsult” - listopad 2004[1] Informacja firmy FaberMaunsell z Wielkiej Brytanii, opracowującej dla Komisji Europejskiej Studium Korytarza I; celem studium jest zbadania uwarunkowań przestrzennych, technicznych, ekonomicznych i ekologicznych realizacji koncepcji Korytarza; konsultacje prowadzone są jako nieformalna debata, zmierzająca do sondażu opinii i propozycji rozwiązani najważniejszych konfliktów między potrzebami transportu w Korytarzu a unikalnymi wartościami środowiska przyrodniczego i kulturowego