krx

01-08-2006 15:15      

Rospuda/ Cyglicki: Droga w Dolinie Rospudy to łamanie prawa

http://nauka.pap.com.pl/demo/cgi-bin/full_info.pl?id=29890
1.8.Warszawa (PAP) - Mamy pewność, że przeprowadzenie autostrady 
przez Dolinę Rospudy oznacza złamanie prawa, tak unijnego, jak i 
krajowego - mówi PAP Robert Cyglicki z organizacji ekologicznej 
Bankwatch Network.

	CEE Bankwatch Network to organizacja monitorująca sposób 
wydawania funduszy z UE i międzynarodowych instytucji finansowych. 
Zadaniem organizacji jest aktywne wspieranie tych inicjatyw, które 
zaspokajają potrzeby transportowe, poprawiają poziom 
bezpieczeństwa na drogach i skutecznie chronią przyrodę w ramach 
europejskiego systemu Natura 2000. Bankwatch opiera się na wiedzy 
eksperckiej swoich koordynatorów, korzysta również z konsultacji i 
opinii fachowców zewnętrznych. 

	"Nie jest tajemnicą, że wiele inwestycji drogowych w Polsce 
popada w rażący konflikt z wymogami ochrony przyrody. Z 
nieznajomości procedur i prawa Unii Europejskiej wynikają problemy 
z uzyskaniem funduszy unijnych. Przykładem może być droga 
ekspresowa S3, zgłoszona do finansowania z Funduszu Spójności w 
2004 roku, lecz dotąd nie zatwierdzona przez Komisję Europejską - 
przypomina Cyglicki, międzynarodowy koordynator CEE Bankwatch 
Network.  

	Od 2001 roku Bankwatch zajmuje się Via Baltica, w tym budową 
obwodnicy Augustowa. Obecnie prowadzi studia strategiczne nad tym 
projektem.  

	"Przypadek obwodnicy Augustowa przez Dolinę Rospudy 
konsultowaliśmy z wybitnymi polskimi specjalistami w zakresie 
prawa (krajowego i wspólnotowego) ochrony środowiska. Opinii 
prawnych udzielili nam m.in. mec. Magdalena Bar i dr Jerzy 
Jendroska - wymienia Cyglicki. "Mając pewność, że prowadzone prace 
projektowe i przygotowawcze są niezgodne z prawem wspólnotowym 
oraz w istotnym zakresie z prawem krajowym, zaczęliśmy poszukiwać 
rozwiązań alternatywnych" - dodaje.

	We współpracy z WWF i Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków 
Bankwatch zlecił wykonanie waloryzacji przyrodniczych Doliny 
Rospudy dla wariantu alternatywnego. Zaprojektował go zespół 
drogowców stowarzyszenia SISKOM pod kierownictwem mgr. inż. Jana 
Jakiela. Projekt został oceniony pozytywnie przez naukowców i 
praktyków, m.in. Andrzeja Kamockiego z Zakładu Ekologii Krajobrazu 
Politechniki Białostockiej i ornitologów -  Eugeniusza Pugacewicza 
i Tomasza Tumiela, jak również prof. Simony Kossak z Zakładu Lasów 
Naturalnych w Białowieży.

	Cyglicki mówi o kilkudziesięciu potencjalnych konfliktach 
projektów drogowych z chronionymi obszarami przyrody w Polsce. 
Powołuje się na analizy prowadzone we współpracy z drem Andrzejem 
Łysko z Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska Akademii 
Rolniczej w Szczecinie.

	"Do takich konfliktów dochodziło i będzie z pewnością dochodzić w 
przyszłości. W przypadku Doliny Rospudy mamy jednak do czynienia z 
pewnego rodzaju precedensem. Wymagania prawa wspólnotowego znamy 
już od dobrych kilku lat, wiemy że Dolina Rospudy będzie obszarem 
Natura 2000 i lekceważymy to" - ocenia ekspert.  Jak podkreśla, 
Rospuda jest miejscem występowania chronionego miodokwiatu, 
terenem rysia, naturalnym siedliskiem leśnym, wzbogaconym o 
meandry rzeczne. 

	"Konflikty interesów zdarzają się często, ale właśnie ten może 
zadecydować o wrażliwości osób projektujących w Polsce drogi. 
Również o tym, czy nasz kraj będzie ukarany za nieprzestrzeganie 
prawa wspólnotowego, czy też podejmie wszystkie możliwe działania, 
aby nie dopuścić do kolizji z prawem i przyrodą, która stanowi 
jego kapitał" - podsumowuje.

***

	CEE Bankwatch Network to międzynarodowa organizacja pozarządowa 
założona w 1995 roku. Funkcjonuje ona jako sieć organizacji 
ekologicznych. Członkami CEE Bankwatch Network są organizacje z 10 
krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Należą do niej dwie polskie 
organizacje: Polska Zielona Siec oraz Instytut Ekonomii 
Środowiska. 

	CEE Bankwatch Network śledzi działania międzynarodowych 
instytucji finansowych - Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Banku 
Światowego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - oraz sposobów 
wydatkowania pieniędzy pochodzących z funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności Unii Europejskiej. 

	Zdaniem przedstawicieli "CEE Bankwatch Network", organizacja ta 
stara się mieć wpływ na politykę tych instytucji i finansowane 
projekty, tak aby służyły one zrównoważonemu rozwojowi, czyli 
takiemu który uwzględnia potrzeby ekologiczne i społeczne".(PAP)