Inwentaryzacja przyrodnicza w Dolinie Rospudy
 

Tegoroczna inwentaryzacja przyrodnicza przeprowadzona na terenie Doliny Rospudy pozwoliła odkryć nieznane dotychczas walory przyrodnicze Puszczy Augustowskiej, które zostaną narażone na zniszczenie w przypadku budowy drogi Via Baltica.
Na obszarze planowanej inwestycji stwierdzono występowanie szeregu gatunków figurujących w załącznikach dyrektywy siedliskowej takich jak: wilk, wydra, bóbr, znaleziono cztery gatunki nietoperzy, w tym borowiaczka. Potwierdzono występowanie płazów wymienionych w załączniku II dyrektywy siedliskowej, traszki grzebieniastej i kumaka nizinnego oraz 11 innych gatunków płazów wymienionych w załączniku IV dyrektywy siedliskowej.
Inwentaryzacja organizowana była z inicjatywy Oddziału Podlaskiego Pracowni na rzecz Wszystkich Istot oraz Fundacji Greenpeace w której brali udział studenci Kół Terenowych Biologów oraz członkowie organizacji przyrodniczych - „Salamandra”, Stowarzyszenie „Chrońmy Mokradła”.

Równolegle z inwentaryzacją prowadzoną przez studentów i oraz członków organizacji pozarządowych trwała inwentaryzacja ornitologiczna wykonywana na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W wyniku tych prac powstało opracowanie „Ocena Oddziaływania Projektowanej Obwodnicy Augustowa na awifaunę lęgową”, które w niezwykle rzetelny sposób przedstawia wartość zagrożonej awifauny oraz wpływ planowanej inwestycji na jej stan. Ujawniono występowanie 19 gatunków ptaków wymienionych w załącznikach dyrektywy ptasiej.
W raporcie czytamy: „Na omawianym terenie stwierdzono w sumie 73 rewiry lęgowe ptaków należących do gatunków zagrożonych. W 600-metrowej strefie największego zagrożenia znalazło się ok. 40 rewirów takich ptaków. Gdyby doszło do wybudowania projektowanej obwodnicy wiele z tych stanowisk przestałoby istnieć. Część z nich zostałaby bezpośrednio zniszczona w trakcie jej budowy, a inne zostałyby opuszczone na wskutek niekorzystnych dla tych gatunków zmian siedliskowo-krajobrazowych lub z powodu uciążliwego sąsiedztwa trasy szybkiego ruchu. Szczególnie zagrożone byłyby lęgowiska bielika, orlika krzykliwego i głuszca.
Reasumując, straty w awifaunie lęgowej, jakie spowoduje wybudowanie projektowanej obwodnicy Augustowskiej, będą stanowczo zbyt duże, aby można je było zaakceptować. Z ornitologiczno-sozologicznego punktu widzenia poprowadzenie tej drogi w tym miejscu jest absolutnie niedopuszczalne”.
Obecność stwierdzonych powyżej poszczególnych gatunków awifauny próbuje obecnie podważyć PTOP oraz skorumpowani wykonawcy raportu oddziaływania na środowisko.
Czy Wojewódzki Konserwator Przyrody ponownie odważy się na kolejne naruszenie prawa i podobnie jak w przypadku stanowiska Miodokwiatu krzyżowego - zaniecha utworzenia obszarów ochrony ścisłej dla strefowych gatunków ptaków?

Informacja przekazana za pośrednictwem Podlaskiego Oddziału PnrWI. Zobacz też: www.rospuda.most.org.pl

Źródło: http://www.pracownia.org.pl/pracownia/index.php?news=157

 wiosna-lato 2005 r.